شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی همدان

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشی دانشگاه علوم ...

 نام عضوسمت در شورا
1 هما سهرابی عضو شورا
2 رشید حیدری مقدم معاونت اجتماعی
3 علیرضا رحمانی عضو شورا
4 جانشین مدیر سامانه (خانم سمیرا کرمی) کارشناس شورا
5 علیرضا سلطانیان عضو حقوقی شورا
6 افشین شیرانیان کارشناس مسئول بررسی هزینه های غیر مصرفی
7 معصومه امرایی کارشناس مسئول بررسی هزینه های مصرفی
8 سمیرا کرمی کارشناس شورای پژوهشی
9 مینا خوش شمیم کارشناس علم سنجی
10 منوچهر کرمی مدیر امور تحقیقات دانشگاه
11 ایرج صدیقی عضو حقیقی شورا
12 سیدحمید هاشمی عضو حقیقی شورا
13 اکرم رنجبر عضو حقوقی شورا
14 علی قلعه ایها عضو حقوقی شورا
15 فاطمه زراعتی عضو حقیقی شورا
16 حسین محجوب عضو حقوقی شورا
17 فرهاد فراهانی عضو حقوقی شورا
18 آرزو فرهادی کارشناس شورا
19 زهره بهاری موفق کارشناس شورا
20 عبدالرحمن صریحی عضو حقوقی شورا
21 عباس شکری مرئی عضو حقوقی شورا
22 قاسم سلگی عضو حقوقی شورا
23 جلال پورالعجل عضو حقیقی شورا
24 مریم عسگری نیا کارشناس مسئول شورا
25 سعید بشیریان ریاست