شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی همدان

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشی دانشگاه علوم ...

 نام عضوسمت در شورا
1 هما نادری فر عضو شورا
2 محمدرضا عربستانی عضو حقوقی شورا
3 مریم فرخی کارشناس شورا
4 یونس محمدی عضو شورا
5 الهه طالبی قانع کارشناس مسئول اداره کاربست نتایج
6 فائزه الوندیان کارشناس شورا
7 حسین صارمی عضو شورا
8 نسترن براتی کارشناس شورا (بررسی پروپوزال ها)
9 رشید حیدری مقدم معاونت اجتماعی
10 علیرضا رحمانی عضو شورا
11 جانشین مدیر سامانه (خانم سمیرا کرمی) کارشناس شورا
12 علیرضا سلطانیان مدیر امور تحقیقات دانشگاه
13 مینا خوش شمیم کارشناس علم سنجی
14 ایرج صدیقی عضو حقیقی شورا
15 سیدحمید هاشمی عضو حقیقی شورا
16 مرتضی شمسی زاده عضو حقوقی شورا
17 علی قلعه ایها عضو حقوقی شورا
18 حسین محجوب عضو حقوقی شورا
19 فرهاد فراهانی عضو حقوقی شورا
20 آرزو فرهادی کارشناس مسئول شورا
21 زهره بهاری موفق کارشناس شورا
22 عبدالرحمن صریحی عضو حقوقی شورا
23 شکوفه جمشیدی عضو حقوقی شورا
24 قاسم سلگی عضو حقوقی شورا
25 جلال پورالعجل عضو حقیقی شورا
26 سعید بشیریان ریاست