شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی همدان

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشی دانشگاه علوم ...

 نام عضوسمت در شورا
1 فائزه الوندیان عضو شورا
2 هما نادری فر کارشناس شورا
3 رسول حدادی عضو شورا
4 حسین صارمی عضو شورا
5 سمیه بختیاری عضو شورا
6 نسترن براتی کارشناس شورا (بررسی پروپوزال ها)
7 سیده زینب هاشمی کارشناس مسئول اداره کاربست نتایج تحقیقات
8 رشید حیدری مقدم معاونت اجتماعی
9 علیرضا رحمانی عضو شورا
10 جانشین مدیر سامانه (خانم سمیرا کرمی) کارشناس شورا
11 علیرضا سلطانیان مدیر امور تحقیقات دانشگاه
12 مینا خوش شمیم کارشناس علم سنجی
13 ایرج صدیقی عضو حقیقی شورا
14 سیدحمید هاشمی عضو حقیقی شورا
15 مرتضی شمسی زاده عضو حقوقی شورا
16 علی قلعه ایها عضو حقوقی شورا
17 فاطمه زراعتی عضو حقیقی شورا
18 حسین محجوب عضو حقوقی شورا
19 فرهاد فراهانی عضو حقوقی شورا
20 آرزو فرهادی کارشناس مسئول شورا
21 زهره بهاری موفق کارشناس شورا
22 عبدالرحمن صریحی عضو حقوقی شورا
23 عباس شکری مرنی عضو حقوقی شورا
24 قاسم سلگی عضو حقوقی شورا
25 جلال پورالعجل عضو حقیقی شورا
26 سعید بشیریان ریاست