مرکز تحقیقات اختلالات رفتاری و سوء مصرف مواد

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/مرکز تحقیقات اختلالات رفتاری ...

 نام عضوسمت در شورا
1 جانشین مدیر سامانه (خانم سمیرا کرمی) عضو مرکز
2 حبیبه قربانی کارشناس شورا
3 فرشید شمسائی عضو شورا
4 محمدکاظم ضرابیان عضو شورا
5 لیلا جهانگرد عضو شورا
6 محمد حقیقی عضو شورا
7 مجید براتی عضو شورا
8 محمد احمدپناه ریاست شورا
9 علی قلعه ایها عضو شورا
10 علیرضا رحیمی عضو شورا