شورای پژوهشکده سلامت روان و اعتیاد

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشکده سلامت روان و ...

 نام عضوسمت در شورا
1 جانشین مدیر سامانه (خانم سمیرا کرمی) عضو شورا
2 محمد احمدپناه عضو شورای پژوهشی پژوهشکده سلامت روان و اعتیاد
3 علیرضا کمکی عضو شورای پژوهشی پژوهشکده سلامت روان و اعتیاد
4 مسعود سعیدی جم عضو شورای پژوهشی پژوهشکده سلامت روان و اعتیاد
5 فرزانه کاظمی کارشناس پژوهشکده
6 علی قلعه ایها سرپرست پژوهشکده سلامت روان و اعتیاد