شورای پژوهشکده سلامت روان و اعتیاد

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشکده سلامت روان و ...

 نام عضوسمت در شورا
1 جانشین مدیر سامانه (خانم سمیرا کرمی) کارشناس
2 محمد یوسف علیخانی نماینده معاونت تحقیقات و فناوری
3 فرشید شمسائی عضو شورای پژوهشی پژوهشکده سلامت روان و اعتیاد
4 علیرضا کمکی عضو شورای پژوهشی پژوهشکده سلامت روان و اعتیاد
5 مسعود سعیدی جم عضو شورای پژوهشی پژوهشکده سلامت روان و اعتیاد
6 صبا آزادی کارشناس پژوهشکده
7 علی قلعه ایها سرپرست پژوهشکده سلامت روان و اعتیاد