شورای پژوهشکده سلامت روان و اعتیاد

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشکده سلامت روان و ...

 نام عضوسمت در شورا
1 فرشید شمسائی عضو شورای پژوهشی پژوهشکده سلامت روان و اعتیاد
2 علیرضا کمکی عضو شورای پژوهشی پژوهشکده سلامت روان و اعتیاد
3 مسعود سعیدی جم عضو شورای پژوهشی پژوهشکده سلامت روان و اعتیاد
4 فرزانه کاظمی کارشناس پژوهشکده
5 علی قلعه ایها سرپرست پژوهشکده سلامت روان و اعتیاد