شورای پژوهشکده سینا

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشکده سینا

 نام عضوسمت در شورا
1 جانشین مدیر سامانه (خانم سمیرا کرمی) عضو شورا
2 سودابه آقابابایی عضو شورا
3 مریم بهمن زاده عضو شورا
4 آرزو فرهادی کارشناس شورا
5 مهناز یاونگی عضو شورا
6 محمدعلی امیرزرگر عضو شورا
7 امیرفرهنگ میراسماعیلی معاون پژوهشکده
8 شیرین شریفی کارشناس پژوهشکده
9 پدرام علیرضائی عضو شورا
10 فریبا کرامت عضو شورا
11 مسعود خداویسی عضو شورا
12 لقمان رضایی صوفی عضو شورا
13 سعید بشیریان عضو شورا
14 عبدالرحمن صریحی سرپرست پژوهشکده سینا