شورای پژوهشکده سینا

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشکده سینا

 نام عضوسمت در شورا
1 آرزو فرهادی کارشناس شورا
2 مهناز یاونگی عضو شورا
3 محمدعلی امیرزرگر عضو شورا
4 امیر فرهنگ میر اسماعیلی معاون پژوهشکده
5 شیرین شریفی کارشناس پژوهشکده
6 محمود فرشچیان عضو شورا
7 فریبا کرامت عضو شورا
8 مسعود خداویسی عضو شورا
9 لقمان رضایی صوفی عضو شورا
10 فاطمه شبیری(بازنشسته) عضو شورا
11 محمد یوسف علیخانی عضو شورا
12 شاهین کسرایی(تسویه حساب) عضو شورا
13 سعید بشیریان عضو شورا
14 عبدالرحمن صریحی سرپرست پژوهشکده سینا