شورای تحصیلات تکمیلی ( علوم بالینی ) دانشکده پزشکی

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای تحصیلات تکمیلی ( علوم ...

 نام عضوسمت در شورا
1 عبدالعظیم صدیقی پاشاکی عضو شورا
2 فرناز فریبا عضو شورا
3 سیدکمال الدین هادئی عضو شورا
4 محمد حقیقی عضو شورا
5 ساسان محرابی عضو شورا
6 محمد رفیع بذرافشان عضو شورا
7 لعبت مجیدی عضو شورا
8 محمدرضا ساعتیان عضو شورا
9 محمد مهدی مجذوبی عضو شورا
10 سمیرامیس پور متعبد عضو شورا
11 نسرین جیریائی شراهی عضو شورا
12 جوانه جهانشاهی عضو شورا
13 سیدمحمد ذوالحواریه عضو شورا
14 جانشین مدیر سامانه (خانم سمیرا کرمی) کارشناس شورا
15 علیرضا راستگوی حقی عضو شورا
16 رضوان عظیمی عضو شورا
17 غلامرضا قربانی امجد عضو شورا
18 محمدرضا عربستانی دبیر شورا
19 حسین اصفهانی عضو شورا
20 ابراهیم نادی عضو شورا
21 مسعود غیاثیان عضو شورا
22 حمیده پارساپور عضو شورا
23 محمدرضا سبحان عضو شورا