شورای تحصیلات تکمیلی ( علوم بالینی ) دانشکده پزشکی

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای تحصیلات تکمیلی ( علوم ...

 نام عضوسمت در شورا
1 مریم احمدی (هیئت علمی زنان) عضو شورا
2 مژگان ممانی عضو شورا
3 ابراهیم جلیلی عضو شورا
4 نسرین جیریائی شراهی عضو شورا
5 الهام خانلرزاده عضو شورا
6 جوانه جهانشاهی عضو شورا
7 سیدمحمد ذوالحواریه عضو شورا
8 جانشین مدیر سامانه (خانم سمیرا کرمی) کارشناس شورا
9 علیرضا راستگوی حقی عضو شورا
10 رضوان عظیمی عضو شورا
11 حسین صارمی عضو شورا
12 قاسم سلگی دبیر شورا
13 پدرام علیرضائی عضو شورا
14 حسین اصفهانی عضو شورا
15 احمد تحملی رودسری عضو شورا
16 شهیر مظاهری شورایی عضو شورا
17 فریبا کرامت عضو شورا
18 ساسان محرابی عضو شورا