شورای تحصیلات تکمیلی ( علوم بالینی ) دانشکده پزشکی

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای تحصیلات تکمیلی ( علوم ...

 نام عضوسمت در شورا
1 جانشین مدیر سامانه (خانم سمیرا کرمی) کارشناس شورا
2 محمد علی سیف ربیعی عضو شورا
3 علیرضا راستگوی حقی عضو شورا
4 رضوان عظیمی عضو شورا
5 حسین صارمی عضو شورا
6 قاسم سلگی دبیر شورا
7 علی قلعه ایها عضو شورا
8 فرناز هاشمیان عضو شورا
9 حسین کیمیایی اسدی عضو شورا
10 پدرام علیرضایی عضو شورا
11 حسین اصفهانی عضو شورا
12 احمد تحملی رودسری عضو شورا
13 مهرانگیز زمانی بناب عضو شورا
14 شهیر مظاهری شورایی عضو شورا
15 منوچهر قربانپور عضو شورا
16 فریبا کرامت عضو شورا
17 فرزاد امامی عضو شورا
18 ساسان محرابی عضو شورا
19 محمدعلی امیرزرگر عضو شورا