شورای تحصیلات تکمیلی معاونت تحقیقات و فناوری

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای تحصیلات تکمیلی معاونت ...

 نام عضوسمت در شورا
1 جانشین مدیر سامانه (خانم سمیرا کرمی) کارشناس
2 محمد یوسف علیخانی عضو شورا
3 سیدحمید هاشمی عضو شورا
4 فرشید شمسائی عضو شورا
5 رستم گلمحمدی عضو شورا
6 محمدعلی امیرزرگر عضو شورا
7 علیرضا کمکی عضو شورا
8 مسعود سعیدی جم عضو شورا
9 فاطمه شبیری(بازنشسته) عضو شورا
10 سیامک شهیدی رئیس شورا