واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان فاطمیه

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/واحد توسعه تحقیقات بالینی ...

 نام عضوسمت در شورا
1 جانشین مدیر سامانه (خانم سمیرا کرمی) کارشناس شورا
2 عفت السادات میرمعینی عضو شورا
3 میثم مقیم بیگی عضو شورا
4 نسرین جیریائی شراهی عضو مرکز
5 مهناز علیزاده کارشناس شورا
6 مریم احمدی (هیئت علمی زنان) عضو واحد
7 مهشید نیکوسرشت نماینده گروه بیهوشی
8 ناهید منوچهریان نماینده گروه بیهوشی
9 شهره علی محمدی معاونت آموزشی پژوهشی بیمارستان
10 مهناز یاونگی نماینده گروه زنان
11 مرضیه سنوئی فریمانی سرپرست واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان فاطمیه