واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان فاطمیه

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/واحد توسعه تحقیقات بالینی ...

 نام عضوسمت در شورا
1 نسرین جیریائی شراهی عضو مرکز
2 مهناز علیزاده کارشناس شورا
3 مریم احمدی (هیئت علمی زنان) عضو واحد
4 مهشید نیکوسرشت نماینده گروه بیهوشی
5 ناهید منوچهریان نماینده گروه بیهوشی
6 شهره علی محمدی معاونت آموزشی پژوهشی بیمارستان
7 مهناز یاونگی نماینده گروه زنان
8 مرضیه سنوئی فریمانی سرپرست واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان فاطمیه