واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان فاطمیه

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/واحد توسعه تحقیقات بالینی ...

 نام عضوسمت در شورا
1 مریم گروسیان کارشناس شورا
2 عفت السادات میرمعینی عضو شورا
3 میثم مقیم بیگی عضو شورا
5 مریم احمدی (هیئت علمی زنان) عضو واحد
6 مهشید نیکوسرشت نماینده گروه بیهوشی
7 ناهید منوچهریان نماینده گروه بیهوشی
8 شهره علی محمدی معاونت آموزشی پژوهشی بیمارستان
9 مهناز یاونگی نماینده گروه زنان
10 ناهید رادنیا سرپرست واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان فاطمیه