واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان فاطمیه

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/واحد توسعه تحقیقات بالینی ...

 نام عضوسمت در شورا
1 مهناز علیزاده کارشناس شورا
2 جانشین مدیر سامانه (خانم سمیرا کرمی) کارشناس شورا
3 مریم احمدی (هیئت علمی زنان) عضو واحد
4 سید امیر حسین امام نماینده معاونت تحقیقات و فناوری
6 ناهید منوچهریان نماینده گروه بیهوشی
7 شهره علی محمدی معاونت آموزشی پژوهشی بیمارستان
8 مهناز یاونگی نماینده گروه زنان
9 مرضیه سنوئی فریمانی سرپرست واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان فاطمیه