واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان فاطمیه

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/واحد توسعه تحقیقات بالینی ...

 نام عضوسمت در شورا
1 فریده کاظمی کارشناس شورا
2 آرزو فرهادی تستی
3 مریم احمدی (هیئت علمی زنان) عضو واحد
4 سید امیر حسین امام نماینده معاونت تحقیقات و فناوری
5 مرضیه اتوگرا کارشناس واحد
7 ناهید منوچهریان نماینده گروه بیهوشی
8 شهره علی محمدی معاونت آموزشی پژوهشی بیمارستان
9 مهناز یاونگی نماینده گروه زنان
10 شهلا نصرالهی سرپرست واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان فاطمیه
11 ناهید رادنیا(تسویه حساب) ریاست شورا