شورای پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشی دانشکده پرستاری ...

 نام عضوسمت در شورا
1 جانشین مدیر سامانه (خانم سمیرا کرمی) عضو شورا
2 عفت صادقیان مدیر پژوهشی دانشکده
3 منصوره رفایی عضو شورا
4 پریسا پارسا(تسویه حساب) عضو شورا
5 رویا امینی عضو شورا
6 علی بیک مرادی (تسویه حساب) عضو شورا
7 غلامحسین فلاحی نیا عضو شورا
8 سیده زهرا معصومی قاضی نوری طباطبایی عضو شورا
9 خدایار عشوندی رئیس شورا
10 فاطمه چراغی عضو شورا
11 مسعود خداویسی عضو شورا