شورای پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشی دانشکده پرستاری ...

 نام عضوسمت در شورا
1 عفت صادقیان مدیر پژوهشی دانشکده
2 منصوره رفایی عضو شورا
3 پریسا پارسا عضو شورا
4 رویا امینی عضو شورا
5 علی بیک مرادی عضو شورا
6 غلامحسین فلاحی نیا عضو شورا
7 سیده زهرا معصومی قاضی نوری طباطبایی عضو شورا
8 خدایار عشوندی رئیس شورا
9 فاطمه چراغی عضو شورا
10 مسعود خداویسی عضو شورا