شورای پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشی دانشکده پرستاری ...

 نام عضوسمت در شورا
1 منصوره رفایی عضو شورا
2 پریسا پارسا عضو شورا
3 رویا امینی عضو شورا
4 علی بیک مرادی عضو شورا
5 غلامحسین فلاحی نیا عضو شورا
6 سیده زهرا معصومی قاضی نوری طباطبایی عضو شورا
7 خدایار عشوندی رئیس شورا
8 فاطمه چراغی مدیر شورا
9 فاطمه شبیری عضو شورا
10 مسعود خداویسی عضو شورا