شورای پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشی دانشکده پرستاری ...

 نام عضوسمت در شورا
1 جانشین مدیر سامانه (خانم سمیرا کرمی) کارشناس شورا
2 پریسا پارسا عضو شورا
3 رویا امینی عضو شورا
4 علی بیک مرادی عضو شورا
5 غلامحسین فلاحی نیا عضو شورا
6 مرضیه خالد نوری کارشناس شورا
7 سیده زهرا معصومی قاضی نوری طباطبایی عضو شورا
8 خدایار عشوندی رئیس شورا
9 فاطمه چراغی مدیر شورا
10 فاطمه شبیری عضو شورا
11 مسعود خداویسی عضو شورا