واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان شهید بهشتی

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/واحد توسعه تحقیقات بالینی ...

 نام عضوسمت در شورا
1 روناک حمزه ای کارشناس شورا
2 ویدا شیخ عضو شورا و معاونت پژوهشی
3 شیوا برزوئی عضو شورا
4 محمود رضایی عضو شورا
5 علیرضا خلیلیان عضو شورا
6 قدرت اله روشنایی عضو شورا
7 سید امیر حسین امام نماینده معاونت تحقیقات و فناوری
8 سیدمحمد ذوالحواریه عضو شورا
9 محسن عالمی عضو شورا و معاونت آموزشی
10 محمد عباسی عضو شورا
11 ابراهیم نادی عضو شورا
12 زهرا بصیری عضو شورا