واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان شهید بهشتی

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/واحد توسعه تحقیقات بالینی ...

 نام عضوسمت در شورا
1 سید حبیب ا... موسوی بهار عضو شورا
2 احمد تحملی رودسری عضو شورا
3 مهدی قباخلو عضو شورا
4 عفت السادات میرمعینی کارشناس شورا(نماینده معاونت تحقیقات و فناوری)
5 لیلا حلیمی کارشناس شورا
6 ویدا شیخ عضو شورا
7 فرید عزیزی جلیلیان عضو شورا
8 مریم مهرپویا عضو شورا
9 مسعود سعیدی جم عضو شورا
10 مهدی بهزاد عضو شورا
11 عباس مرادی (هیئت علمی) عضو شورا
12 فرزانه اثنی عشری عضو شورا
13 زهره کهرام فر سرپرست واحد توسعه تحقیقات بالینی
14 شیوا برزوئی عضو شورا
15 قدرت اله روشنایی عضو شورا
16 محمد عباسی(هیئت علمی) عضو شورا
17 ابراهیم نادی عضو شورا
18 زهرا بصیری عضو شورا