واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان شهید بهشتی

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/واحد توسعه تحقیقات بالینی ...

 نام عضوسمت در شورا
1 فرید عزیزی جلیلیان عضو شورا
2 روناک حمزه ای کارشناس شورا
3 ویدا شیخ عضو شورا و معاونت پژوهشی
4 شیوا برزوئی عضو شورا
5 محمود رضایی عضو شورا
6 علیرضا خلیلیان عضو شورا
7 قدرت اله روشنایی عضو شورا
9 سیدمحمد ذوالحواریه عضو شورا
10 محسن عالمی عضو شورا و معاونت آموزشی
11 محمد عباسی عضو شورا
12 ابراهیم نادی عضو شورا
13 زهرا بصیری عضو شورا