کمیته پژوهشی واحدهای توسعه تحقیقات بالینی معاونت تحقیقات و فناوری

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/کمیته پژوهشی واحدهای توسعه ...

 نام عضوسمت در شورا
1 آرزو فرهادی عضو شورا
2 جانشین مدیر سامانه (خانم سمیرا کرمی) عضو شورا
3 قاسم سلگی عضو شورا
4 عفت السادات میرمعینی دبیر کمیته
5 سعید بشیریان رئیس کمیته
6 شهلا نصرالهی عضو کمیته
7 هما سهرابی ابد کارشناس شورا
8 منوچهر کرمی عضو کمیته
9 محمدرضا جمالپور عضو کمیته
10 ایرج صدیقی عضو کمیته