کمیته پژوهشی واحدهای توسعه تحقیقات بالینی معاونت تحقیقات و فناوری

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/کمیته پژوهشی واحدهای توسعه ...

 نام عضوسمت در شورا
1 سلمان خزایی عضو شورا
2 رسول سلیمی عضو شورا
3 زهره کهرام فر عضو شورا
4 محمد حسین بخشایی شهربابکی عضو شورا
5 محمدرضا سبحان عضو شورا
6 محمدرضا عربستانی عضو شورا
7 عفت السادات میرمعینی دبیر کمیته
8 سعید بشیریان رئیس کمیته
9 ناهید رادنیا عضو کمیته
10 علیرضا سلطانیان عضو کمیته
11 ایرج صدیقی عضو کمیته