شورای فناوری دانشگاه

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای فناوری دانشگاه

 نام عضوسمت در شورا
1 جانشین مدیر سامانه (خانم سمیرا کرمی) عضو شورا
2 سعیده یداله زاده کارشناس شورا
3 علیرضا سلطانیان عضو شورا
4 کتایون درخشنده عضو شورا
5 ایرج محمدفام عضو شورا
6 منوچهر کرمی عضو شورا
7 محمدرضا جمالپور عضو شورا
8 عباس طاهر عضو شورا
9 علیرضا رحمانی دبیر شورا
10 سعید بشیریان ریاست شورا