مرکز تحقیقات مراقبت های مادر و کودک

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/مرکز تحقیقات مراقبت های مادر ...

-ثبت نشده است!-

 نام عضوسمت در شورا
1 جانشین مدیر سامانه (خانم سمیرا کرمی) کارشناس شورا
2 فرزانه کاظمی کارشناس شورا
3 ناهید محمدی(تسویه حساب) عضو نیمه وقت
4 طیبه حسن طهرانی عضو نیمه وقت
5 آرزو کرمپوریان عضو نیمه وقت
6 محسن صلواتی عضو نیمه وقت
7 غلامحسین فلاحی نیا عضو نیمه وقت
8 رویا امینی عضو نیمه وقت
9 مسعود خداویسی عضو نیمه وقت
10 سیده زهرا معصومی قاضی نوری طباطبایی عضو نیمه وقت
11 مهناز خطیبان عضو نیمه وقت
12 سید رضا برزو عضو نیمه وقت
13 افسر امیدی(تسویه حساب) عضو نیمه وقت
14 رفعت بخت عضو نیمه وقت
16 سودابه آقابابایی عضو اصلی
18 فاطمه شبیری ریاست شورا