مرکز تحقیقات مراقبت های مادر و کودک

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/مرکز تحقیقات مراقبت های مادر ...

-ثبت نشده است!-

 نام عضوسمت در شورا
1 آرزو شایان عضو نیمه وقت وابسته مرکز
2 بتول خداکرمی عضو نیمه وقت وابسته مرکز
3 فرزانه سلطانی عضو نیمه وقت وابسته مرکز
4 امیر صادقی عضو نیمه وقت وابسته مرکز
5 حسین محجوب عضو نیمه وقت موسس مرکز
6 فرزانه کاظمی کارشناس شورا
7 سیده زهرا معصومی قاضی نوری طباطبایی عضو نیمه وقت
8 مهناز خطیبان عضو نیمه وقت
9 فرشید شمسائی عضو اصلی
10 سودابه آقابابایی ریاست مرکز
11 خدایار عشوندی معاون مرکز