شورای پژوهشی دانشکده پیراپزشکی

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشی دانشکده پیراپزشکی

 نام عضوسمت در شورا
1 جانشین مدیر سامانه (خانم سمیرا کرمی) عضو شورا
2 فهیمه مهدی پور کارشناس شورا
3 محمدرضا امیری(هیئت علمی) رئیس شورا
4 حمید بورقی معاون آموزشی و پژوهشی
5 حمیده حسینی مدیر آموزش
6 محمد مهدی افتخاریان عضو اصلی
7 میترا زندیه عضو اصلی
8 امیر اسدی فخر عضو اصلی
9 کریم قاضی خانلو ثانی عضو اصلی
10 محمدرضا صفری عضو اصلی
11 یداله فتحی عضو اصلی