شورای گروه مامایی

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای گروه مامایی

 نام عضوسمت در شورا
1 مرضیه اتوگرا عضو گروه
2 صفورا جهان آرا عضو گروه
3 فریبا بیگدلی مجرد عضو گروه
4 آزیتا تیزنوبیک مدیر گروه
5 رفعت بخت عضو گروه
6 سودابه آقابابایی عضو شورا
7 مهتاب ستاری عضو شورا
8 آرزو شایان عضو شورا
9 فریده کاظمی عضو شورا
10 بتول خداکرمی عضو شورا
11 منصوره رفایی عضو شورا
12 فرزانه سلطانی عضو شورا
13 سیده زهرا معصومی قاضی نوری طباطبایی مدیر گروه