شورای گروه اخلاق در آموزش علوم پزشکی

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای گروه اخلاق در آموزش ...

 نام عضوسمت در شورا
1 سیده زهرا اصغری عضو شورا
2 غلامحسین فلاحی نیا عضو شورا
3 امیرفرهنگ میراسماعیلی عضو شورا
4 سیده زهرا معصومی قاضی نوری طباطبایی عضو شورا
5 مهناز خطیبان عضو شورا
6 ایرج صالحی عضو شورا
7 حمید گلمحمدی عضو شورا
8 سید نادر عقیلیان عضو شورا
9 مریم رنگچیان عضو شورا
10 فرزانه اثنی عشری عضو شورا
11 محمد رضائی عضو شورا
12 علی مهدوی نژاد عضو شورا
13 بابک معینی عضو شورا
14 ایرج صدیقی عضو شورا
15 بهروز کارخانه ای مدیر گروه