شورای گروه اخلاق در آموزش علوم پزشکی

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای گروه اخلاق در آموزش ...

سلام علیکم با توجه به اینکه از مباحث مهم در اخلاق پزشکی موضوع تخصیص منابع و اقتصاد درمان می باشد لذا این موضوع جهت بررسی انگیز و نگرش جراحان و متخصصین بیهوشی برای درخواست ازمایشات قبل از عمل اهمیت داشته و انتظار می رود اولویت اول پزشکان توجه به منافع بیماران باشد. بهر حل موضوع از نظر اخلاق پزشکی یک چالش بوده و بررسی آن ارزشمند است.

 نام عضوسمت در شورا
1 سیده زهرا اصغری عضو شورا
2 غلامحسین فلاحی نیا عضو شورا
3 امیرفرهنگ میراسماعیلی عضو شورا
4 سیده زهرا معصومی قاضی نوری طباطبایی عضو شورا
5 مهناز خطیبان عضو شورا
6 ایرج صالحی عضو شورا
7 حمید گلمحمدی عضو شورا
8 سید نادر عقیلیان عضو شورا
9 مریم رنگچیان عضو شورا
10 فرزانه اثنی عشری عضو شورا
11 محمد رضائی عضو شورا
12 علی مهدوی نژاد عضو شورا
13 بابک معینی عضو شورا
14 ایرج صدیقی عضو شورا
15 بهروز کارخانه ای مدیر گروه