شورای HSR دانشگاه علوم پزشکی

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای HSR دانشگاه علوم پزشکی

 نام عضوسمت در شورا
1 جانشین مدیر سامانه (خانم سمیرا کرمی) عضو شورا
2 آرزو فرهادی کارشناس شورای پژوهشی
3 وجیهه رمضانی درح عضو شورا
4 علی پورمحمدی عضو شورا
5 الهه طالبی قانع عضو شورا
6 محمد میرزائی (اپیدمیولوژی) عضو شورا
7 سامره قلیچ خانی عضو شورا(نماینده معاونت درمان)
8 انسیه جنابی عضو شورا
9 سلمان خزایی دبیر کمیته سیاستگذاری پژوهش در نظام سلامت
10 فریبرز نیاستی معاون توسعه و منابع
11 شایسته تقوی سبزه واری عضو کمیته HSR دانشگاه(نماینده معاونت توسعه)
12 محمد کاظم زاده عضو کمیته HSR دانشگاه(نماینده معاونت غذا و دارو)
13 فرهاد فراهانی معاون آموزشی
14 ایرج صدیقی معاون آموزشی و پژوهشی مرکز بعثت
15 مرتضی شمسی زاده سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی
16 ایرج خدادادی کهلان معاون غذا و دارو
17 سیماالسادات لاری معاون دانشجویی و فرهنگی
18 ابراهیم جلیلی معاون درمان
19 رشید حیدری مقدم معاون بهداشتی
20 سعید بشیریان ریاست کمیته سیاست گذاری پژوهش در نظام سلامت