شورای HSR دانشگاه علوم پزشکی

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای HSR دانشگاه علوم پزشکی

 نام عضوسمت در شورا
1 جانشین مدیر سامانه (خانم سمیرا کرمی) عضو شورا
2 علی اکبر فضائلی عضو شورا
3 انسیه جنابی عضو شورا
4 آزیتا نیکروش نماینده معاونت اجتماعی
5 سلمان خزایی دبیر کمیته سیاستگذاری پژوهش در نظام سلامت
6 بهروز رحیمی معاون توسعه و منابع
7 هما سهرابی کارشناس مسئول
8 نگار عقیقی عضو کمیته HSR دانشگاه(نماینده معاونت درمان)
9 شایسته تقوی سبزه واری عضو کمیته HSR دانشگاه(نماینده معاونت توسعه)
10 محمد کاظم زاده عضو کمیته HSR دانشگاه(نماینده معاونت غذا و دارو)
11 فرهاد فراهانی معاون آموزشی
12 معصومه جواهری نماینده معاونت بهداشتی
13 ایرج صدیقی معاون آموزشی و پژوهشی مرکز بعثت
14 مرتضی شمسی زاده سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی
15 ایرج خدادادی کهلان معاون غذا و دارو
16 سیماالسادات لاری معاون دانشجویی و فرهنگی
17 ابراهیم جلیلی معاون درمان
18 رشید حیدری مقدم معاون بهداشتی
19 سعید بشیریان ریاست کمیته سیاست گذاری پژوهش در نظام سلامت