شورای پژوهشی دانشکده بهداشت

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشی دانشکده بهداشت

 نام عضوسمت در شورا
1 جانشین مدیر سامانه (خانم سمیرا کرمی) کارشناس شورا
2 نسرین شیرمحمدی خرم کارشناس شورای پژوهشی
3 یداله حمیدی عضو شورا
4 علیرضا رحمانی عضو شورا
5 علیرضا سلطانیان معاون پژوهشی دانشکده
6 عبدالرحمن بهرامی عضو شورا
7 سید محمد مهدی هزاوه ئی(بازنشسته) عضو شورا
8 حسین محجوب رئیس شورا