شورای پژوهشی و کمیته پایان نامه های دانشکده داروسازی

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشی و کمیته پایان ...

 نام عضوسمت در شورا
1 سید احمد عبادی سرپرست مدیریت پژوهشی
2 رضا محجوب عضو شورا
3 ملیحه عراقچیان(تسویه حساب) عضو شورا
4 مریم مهرپویا عضو شورا
5 فاطمه زراعتی عضو شورا
7 فرزین فیروزیان عضو شورا
8 شیرین مرادخانی عضو شورا
9 فرزانه یوسفی کارشناس شورا
10 اکرم رنجبر(تسویه حساب) عضو شورا
11 کتایون درخشنده عضو شورا
12 شیرین مرادخانی معاونت آموزشی و پژوهشی
13 غلامعباس چهاردولی عضو شورا