شورای پژوهشی و کمیته پایان نامه های دانشکده داروسازی

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشی و کمیته پایان ...

 نام عضوسمت در شورا
1 جانشین مدیر سامانه (خانم سمیرا کرمی) کارشناس شورا
2 امیر نیلی احمد آبادی سرپرست مدیریت پژوهشی
3 رضا محجوب عضو شورا
4 فاطمه زراعتی عضو شورا
5 سارا عطایی عضو شورا
6 شیرین مرادخانی عضو شورا
7 فرزانه یوسفی کارشناس شورا
8 کتایون درخشنده عضو شورا
9 مژده محمدی معاونت آموزشی و پژوهشی
10 غلامعباس چهاردولی عضو شورا