شورای پژوهشی و کمیته پایان نامه های دانشکده داروسازی

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشی و کمیته پایان ...

 نام عضوسمت در شورا
1 میثم سلیمانی بدیع عضو شورا
2 جانشین مدیر سامانه (خانم سمیرا کرمی) کارشناس شورا
3 امیر نیلی احمد آبادی سرپرست مدیریت پژوهشی
4 شبنم پورمسلمی عضو شورا
5 مریم رنگچیان عضو شورا
6 شیرین مرادخانی عضو شورا
7 فرزانه یوسفی کارشناس شورا
8 کتایون درخشنده عضو شورا
9 مژده محمدی معاونت آموزشی و پژوهشی
10 زهرا نجفی عضو شورا