شورای پژوهشی و کمیته پایان نامه های دانشکده داروسازی

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشی و کمیته پایان ...

 نام عضوسمت در شورا
1 جانشین مدیر سامانه (خانم سمیرا کرمی) کارشناس شورا
2 سید احمد عبادی سرپرست مدیریت پژوهشی
3 رضا محجوب عضو شورا
4 ملیحه عراقچیان(تسویه حساب) عضو شورا
5 مریم مهرپویا عضو شورا
6 فاطمه زراعتی عضو شورا
8 فرزین فیروزیان عضو شورا
9 شیرین مرادخانی عضو شورا
10 فرزانه یوسفی کارشناس شورا
11 اکرم رنجبر(تسویه حساب) عضو شورا
12 کتایون درخشنده عضو شورا
13 شیرین مرادخانی معاونت آموزشی و پژوهشی
14 غلامعباس چهاردولی عضو شورا