شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی و پایان نامه

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشی دانشکده ...

 نام عضوسمت در شورا
1 عباس شکری مرئی ریاست شورا
2 محمد زندی عضو شورا
3 بیژن حیدری مسئول کمیته تحقیقات دانشجویی و عضو
4 لقمان رضایی صوفی معاونت آموزش تخصصی و عضو
5 محسن جلی بیدگلی عضو شورا
6 امیر فرهنگ میر اسماعیلی عضو شورا
7 زهرا خاموردی معاونت آموزشی و عضو
8 امیر اسکندرلو عضو شورا
9 لیلا عسگری کارشناس شورا
10 معصومه زرگران(تسویه حساب) عضو شورا
11 حمیدرضا عبدالصمدی معاونت اداری مالی و عضو
12 شاهین کسرایی معاونت پژوهشی دانشکده