شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی و پایان نامه

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشی دانشکده ...

 نام عضوسمت در شورا
1 جانشین مدیر سامانه (خانم سمیرا کرمی) کارشناس شورا
2 فاطمه تار میرزا عضو شورا
3 مریم فرهادیان (آمار) عضو شورا
4 ارغوان کمالی ثابتی عضو شورا
5 فرناز فیروز عضو شورا
6 زکیه دنیوی عضو شورا
7 بنفشه پورمرادی عضو شورا
8 شکوفه جمشیدی سرپرست معاونت پژوهشی
9 عباس فرمانی عضو شورا
10 وحید ملاباشی عضو شورا
11 لقمان رضایی صوفی عضو شورا
12 عباس شکری مرئی عضو شورا
13 لقمان رضایی صوفی معاونت آموزش تخصصی و عضو
14 امیر اسکندرلو عضو شورا
15 لیلا عسگری مدیرامور تحقیقات دانشکده دندانپزشکی
16 محمدرضا جمالپور عضو شورا
17 محمد واحدی معاونت اداری مالی و عضو