مرکز پژوهش دانشجویان

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/مرکز پژوهش دانشجویان

شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی متشکل از اعضای هیات علمی و دانشجویان پژوهشگر مقاطع مختلف تحصیلی است که غالبا در روز های یکشنبه به بررسی طرح های تحقیقاتی دانشجویان می پردازند. 

 نام عضوسمت در شورا
1 ثریا معمر عضو شورا
2 جانشین مدیر سامانه (خانم سمیرا کرمی) عضو شورا
3 سحر خوش روش عضو شورا
4 زهرا ترک شوند( دانشجو) عضو شورا
5 شکوفه جمشیدی عضو مرکز پژوهش دانشجویان
6 مصطفی میرزایی علی آبادی عضو مرکز پژوهش دانشجویان
8 علی فتحی جوزدانی دبیر شورا
9 علی اسماعیلی وردنجانی(تسویه حساب) عضو مرکز پژوهش دانشجویان
10 مرتضی حمیدی نهرانی عضو مرکز پژوهش دانشجویان
11 مریم مهرپویا عضو مرکز پژوهش دانشجویان
12 حسن رفیعی مهر عضو مرکز پژوهش دانشجویان
13 مرتضی شمسی زاده سرپرست مرکز پژوهش دانشجویان
14 مصطفی لیلی عضو مرکز پژوهش دانشجویان
15 جواد فردمال عضو مرکز پژوهش دانشجویان
16 منیژه باسره کارشناس شورای پژوهشی مرکز پژوهش دانشجویان
17 امیرحسین مقصود عضو مرکز پژوهش دانشجویان