مرکز پژوهش دانشجویان

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/مرکز پژوهش دانشجویان

 نام عضوسمت در شورا
1 جانشین مدیر سامانه (خانم سمیرا کرمی) کارشناس شورا
2 صبا بشیری عضو شورا
4 شکوفه جمشیدی عضو مرکز پژوهش دانشجویان
5 مصطفی میرزایی علی آبادی عضو مرکز پژوهش دانشجویان
6 اکرم رنجبر عضو شورا
7 زهرا فراهانی( عضو مرکز) دبیر شورا
8 علی اسماعیلی وردنجانی(تسویه حساب) عضو مرکز پژوهش دانشجویان
9 مرتضی حمیدی نهرانی عضو مرکز پژوهش دانشجویان
10 مریم مهرپویا عضو مرکز پژوهش دانشجویان
11 حسن رفیعی مهر عضو مرکز پژوهش دانشجویان
12 مرتضی شمسی زاده سرپرست مرکز پژوهش دانشجویان
13 مصطفی لیلی عضو مرکز پژوهش دانشجویان
14 جواد فردمال عضو مرکز پژوهش دانشجویان
15 منیژه باسره کارشناس شورای پژوهشی مرکز پژوهش دانشجویان
16 امیرحسین مقصود عضو مرکز پژوهش دانشجویان