مرکز پژوهش دانشجویان

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/مرکز پژوهش دانشجویان

شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی متشکل از اعضای هیات علمی و دانشجویان پژوهشگر مقاطع مختلف تحصیلی است که غالبا در روز های سه شنبه به بررسی طرح های تحقیقاتی دانشجویان می پردازند. 

 نام عضوسمت در شورا
1 سیدحسن فروغی عضو شورا
2 آرزو شایان عضو شورا
3 منصوره رفایی عضو شورا
4 محمدکریم صابری عضو شورا
5 بهزاد ایمنی عضو شورا
6 میثم سلیمانی بدیع عضو شورا
7 سید یاسر وفائی عضو شورا
8 فاطمه نوری(هیئت علمی دانشکده داروسازی) عضو شورا
9 آیلین طلیم خانی عضو شورا
10 سولماز رهبر عضو شورا
11 سید محمد صادق حسینی عضو شورا
12 محمد رضایی(گفتار درمانی) عضو شورا
13 اسماعیل شریفی عضو شورا
14 سعید افشار عضو شورا
15 مریم دهقانی عضو شورا
16 محمد ترابی عضو شورا
17 هیوا اعظمی عضو شورا
18 عظیم عزیزی عضو شورا
19 امین دوستی ایرانی عضو شورا
20 یونس محمدی عضو شورا
21 زهرا خسروی عضو شورا
22 زینب بیات عضو شورا
23 فریده کاظمی عضو شورا
24 جانشین مدیر سامانه (خانم سمیرا کرمی) عضو شورا
25 شیوا برزوئی عضو شورا
26 محمد طاهری (هیئت علمی) عضو شورا
28 مصطفی میرزائی علی آبادی عضو مرکز پژوهش دانشجویان
29 اکرم رنجبر عضو شورا
30 علی فتحی جوزدانی دبیر شورا
31 مهدی ارجی پور عضو مرکز پژوهش دانشجویان
32 سید اسعد کریمی عضو مرکز پژوهش دانشجویان
33 فرناز منصف اصفهانی عضو مرکز پژوهش دانشجویان
34 حسن رفیعی مهر عضو مرکز پژوهش دانشجویان
35 مرتضی شمسی زاده سرپرست مرکز پژوهش دانشجویان
36 مصطفی لیلی عضو مرکز پژوهش دانشجویان
37 جواد فردمال عضو مرکز پژوهش دانشجویان
38 منیژه باصره کارشناس شورای پژوهشی مرکز پژوهش دانشجویان
39 امیرحسین مقصود عضو مرکز پژوهش دانشجویان