مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی

 نام عضوسمت در شورا
1 فرزانه کاظمی کارشناس مرکز
2 جانشین مدیر سامانه (خانم سمیرا کرمی) عضو شورا
3 محمد تقی گودرزی( بازنشسته) عضو شورا
4 عبدالرحمن صریحی عضو نیمه وقت
5 فاطمه احمدی متمایل عضو نیمه وقت
6 مسعود(بازنشسته) صبوری قناد عضو نیمه وقت
7 حمید پورجعفری عضو شورایعالی مرکز
8 ایرج امیری عضو نیمه وقت
9 رسول یوسفی مشعوف عضو اصلی
10 مسعود سعیدی جم ریاست شورا
11 علیرضا زمانی عضو اصلی