مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی

 نام عضوسمت در شورا
1 معصومه سعادت سلمانی کارشناس شورا
2 محمد تقی گودرزی( بازنشسته) عضو شورا
3 عبدالرحمن صریحی عضو نیمه وقت
4 فاطمه احمدی متمایل عضو نیمه وقت
5 مسعود(بازنشسته) صبوری قناد عضو نیمه وقت
6 حمید پورجعفری عضو شورایعالی مرکز
7 ایرج امیری عضو نیمه وقت
8 رسول یوسفی مشعوف عضو اصلی
9 مسعود سعیدی جم ریاست شورا
10 علیرضا زمانی عضو اصلی