مرکز تحقیقات دندانپزشکی

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/مرکز تحقیقات دندانپزشکی

 نام عضوسمت در شورا
1 عباس شکری مرئی معاونت پژوهشی
2 فاطمه باقری کارشناس شورا
3 فریبرز وفائی عضو شورایعالی مرکز
4 محمد واحدی عضو شورایعالی مرکز
5 لقمان رضایی صوفی رییس شورایعالی مرکز
6 شکوفه جمشیدی عضو شورایعالی مرکز
7 معصومه زرگران(تسویه حساب) عضو شورایعالی مرکز
8 فاطمه احمدی متمایل عضو شورایعالی مرکز
9 حمیدرضا عبدالصمدی عضو شورایعالی مرکز
10 شهریار شهریاری عضو شورایعالی مرکز
11 پرویز ترک زبان عضو شورایعالی مرکز
12 محسن دالبند عضو شورا
13 زهرا خاموردی عضو شورایعالی مرکز
14 علیرضا زمانی عضو موسس نیمه وقت
16 شاهین کسرایی عضو شورایعالی مرکز