مرکز تحقیقات دندانپزشکی

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/مرکز تحقیقات دندانپزشکی

 نام عضوسمت در شورا
1 وحید ملاباشی رییس شورایعالی مرکز
2 جانشین مدیر سامانه (خانم سمیرا کرمی) کارشناس شورا
3 شیده دولتی کارشناس شورا
5 فاطمه باقری کارشناس شورا
6 فریبرز وفائی عضو شورایعالی مرکز
7 محمد واحدی عضو شورایعالی مرکز
8 لقمان رضایی صوفی عضو شورا
9 شکوفه جمشیدی عضو شورایعالی مرکز
10 فاطمه احمدی متمایل عضو شورایعالی مرکز
11 حمیدرضا عبدالصمدی عضو شورایعالی مرکز
12 شهریار شهریاری عضو شورایعالی مرکز
13 پرویز ترک زبان عضو شورایعالی مرکز
14 محسن دالبند عضو شورا
15 زهرا خاموردی عضو شورایعالی مرکز
16 علیرضا زمانی عضو موسس نیمه وقت