واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان بعثت

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/واحد توسعه تحقیقات بالینی ...

 نام عضوسمت در شورا
1 آذر پیردهقان عضو مرکز
2 فرید عزیزی جلیلیان عضو شورا
3 افشین فرهانچی عضو شورا
4 مهدی مرادی عضو شورا
5 حسین محجوب عضو شورا
6 سعید بشیریان عضو شورا
8 علی بیک مرادی عضو شورا
10 بهروز کارخانه ای عضو شورا
12 حسین کیمیایی اسدی عضو شورا
14 زهرا رضوی عضو شورا
16 فاطمه اقبالیان عضو شورا
18 محمد رضا ساعتیان عضو شورا
19 مژگان شهبازی کارشناس واحد