واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان بعثت

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/واحد توسعه تحقیقات بالینی ...

 نام عضوسمت در شورا
1 جواد فردمال عضو شورا
2 عفت السادات میرمعینی عضو شورا
3 نسرین جیریائی شراهی عضو شورا
4 علی عبدی عضو شورا
5 فاطمه چراغی عضو شورا
6 علی حیدری ( دندانپزشکی) عضو شورا
7 مریم داودی عضو شورا
8 رسول سلیمی عضو شورا
9 غلامرضا قربانی امجد عضو شورا
10 مهدی اسکندرلو عضو شورا
11 حسین (عماد) ممتاز عضو مرکز
12 آرش دهقان عضو شورا
13 آذر پیردهقان عضو مرکز
14 حسین محجوب عضو شورا
15 ایرج صدیقی عضو شورا
16 محمد رضا ساعتیان عضو شورا
17 پگاه آمری کارشناس واحد
18 رسول سلیمی سرپرست واحد توسعه تحقیقات بالینی