کمیته اخلاق در پژوهش

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/کمیته اخلاق در پژوهش

 نام عضوسمت در شورا
1 امیر فرهنگ میر اسماعیلی عضو شورا
2 جانشین مدیر سامانه (خانم سمیرا کرمی) کارشناس
3 مریم عسگری نیا کارشناس مسئول کمیته اخلاق در پژوهش
4 داود خوش باور راد عضو شورا
5 سید نادر عقیلیان عضو شورا
6 فریبا کرامت عضو شورا
7 صغری ربیعی عضو شورا
8 افشین فرهانچی عضو کمیته
9 سید حبیب ا... موسوی بهار رئیس کمیته
10 سعید بشیریان دبیر کمیته اخلاق در پژوهش
11 جلال پورالعجل عضو کمیته