شورای پژوهشی مرکز آموزشی درمانی بیمارستان بعثت

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشی مرکز آموزشی ...

 نام عضوسمت در شورا
1 علی عبدلی نماینده گروه جراحی مغز و اعصاب
2 مجتبی هدایت یعقوبی(تسویه حساب) نماینده گروه عفونی
3 آذر پیردهقان نماینده گروه آمار زیستی
4 جوانه جهانشاهی نماینده گروه ENT
5 رسول سلیمی نماینده گروه طب اورژانس
6 مریم داودی نماینده گروه بیهوشی
7 غلامرضا قربانی امجد نماینده گروه ارتوپدی
8 علی حیدری ( دندانپزشکی) نماینده گروه فک و صورت
9 آرش دهقان نماینده گروه پاتولوژی
10 پگاه آمری کارشناس شورا
11 فاطمه چراغی نماینده گروه پرستاری و مامائی
12 مهدی اسکندرلو نماینده گروه جراحی
13 حسین (عماد) ممتاز نماینده گروه کودکان
14 محمدرضا جمالپور معاونت پژوهشی بیمارستان
15 ایرج صدیقی معاونت آموزشی پژوهشی بیمارستان
16 محمدرضا ساعتیان رئیس مرکز آموزشی درمانی تخصصی و فوق تخصصی بعثت