شورای پژوهشی مرکز آموزشی درمانی بیمارستان بعثت

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشی مرکز آموزشی ...

 نام عضوسمت در شورا
1 عفت السادات میرمعینی نماینده معاونت و تحقیقات
2 فرید عزیزی جلیلیان عضو شورا
3 عفت صادقیان عضو شورا
4 امید سلطانی نیا عضو شورا
5 مهدی ارجی پور عضو شورا
6 محمدعلی سیف ربیعی عضو شورا
7 ناهید منوچهریان عضو شورا
8 جواد فردمال عضو شورا
9 ابراهیم جلیلی عضو شورا
10 علیرضا سلطانیان عضو شورا
11 مینا یوسفی کارشناس
12 رسول سلیمی معاونت پژوهشی بیمارستان
13 مریم داودی نماینده گروه بیهوشی
14 غلامرضا قربانی امجد نماینده گروه ارتوپدی
15 آرش دهقان نماینده گروه پاتولوژی
16 مهدی اسکندرلو نماینده گروه جراحی
17 حسین (عماد) ممتاز نماینده گروه کودکان
18 محمدرضا جمالپور عضو شورا
19 ایرج صدیقی معاونت آموزشی پژوهشی بیمارستان