شورای گروه هوشبری

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای گروه هوشبری

بنام خدا 


پورپوزال فوق مطالعه و بررسی گردید ، با توجه به حیطه و مختصات ثبت شده طرح ، شورای پژوهشی گروه هوشبری ضمن موافقت با کلیات طرح ، بمنظور  بررسی بیشتر  و  اعتبار بخشیدن به آن ، با داوری پورپوزال توسط داوری که در حیطه مسائل مطرح شده باشد موافقت دارد ( گروه های فیزیولوژی و بیوشیمی بالینی ) 

 نام عضوسمت در شورا
1 ایرج صالحی عضو شورا
2 حمیده مظفری عضو شورا
3 امیر اسدی فخر مدیر گروه