واحد توسعه تحقیقات بالینی مرکز آموزشی - درمانی فرشچیان

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/واحد توسعه تحقیقات بالینی ...

 نام عضوسمت در شورا
1 جانشین مدیر سامانه (خانم سمیرا کرمی) عضو شورا
2 محمد مهدی مجذوبی عضو شورا
3 الهام خانلرزاده عضو شورا
4 نوشین بزازی عضو شورا
5 حمیدرضا قاسمی بصیر عضو شورا
6 محمدرضا سبحان معاونت پژوهشی و سرپرست واحد توسعه تحقیقات
7 هما نادری فر کارشناس و نماینده معاونت تحقیقات و فناوری
8 پدرام علیرضایی عضو شورا
9 مهردخت مزده عضو شورا
10 فریبا کرامت عضو شورا