واحد توسعه تحقیقات بالینی مرکز آموزشی - درمانی فرشچیان

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/واحد توسعه تحقیقات بالینی ...

 نام عضوسمت در شورا
1 محمدرضا سبحان معاونت پژوهشی بیمارستان
2 علی سعادتمند کارشناس شورا
3 محمدرضا افخمی تابان عضو شورا
5 پدرام علیرضایی عضو شورا
6 مسعود غیاثیان(تسویه حساب) عضو شورا
8 محمد حقیقی عضو شورا
10 مهردخت مزده عضو شورا
12 مژگان ممانی عضو شورا
14 سیدحمید هاشمی عضو شورا
15 محمود فرشچیان عضو شورا
16 مجتبی خزایی(تسویه حساب) سرپرست واحد توسعه تحقیقات الینی فرشچیان