واحد توسعه تحقیقات بالینی مرکز آموزشی - درمانی فرشچیان

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/واحد توسعه تحقیقات بالینی ...

 نام عضوسمت در شورا
1 الهه طالبی قانع کارشناس شورا
2 جانشین مدیر سامانه (خانم سمیرا کرمی) عضو شورا
3 محمد مهدی مجذوبی عضو شورا
4 الهام خانلرزاده عضو شورا
5 نوشین بزازی عضو شورا
6 حمیدرضا قاسمی بصیر عضو شورا
7 محمدرضا سبحان معاونت پژوهشی و سرپرست واحد توسعه تحقیقات
8 عفت السادات میرمعینی کارشناس و نماینده معاونت تحقیقات و فناوری
9 پدرام علیرضایی عضو شورا
10 مهردخت مزده عضو شورا
11 فریبا کرامت عضو شورا