شورای پژوهشی مرکز آموزشی درمانی فرشچیان

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشی مرکز آموزشی ...

 نام عضوسمت در شورا
1 جانشین مدیر سامانه (خانم سمیرا کرمی) عضو شورا
2 آرزو فرهادی عضو شورا
3 فریده قره خانلو عضو شورا
4 احمد رمضانی عضو شورا
5 علی اکبر رضایی عضو شورا
6 سعادت ترابیان ( تسویه حساب ) عضو شورا
7 قدرت اله روشنایی عضو شورا
8 شهیر مظاهری شورایی عضو شورا
9 سعید افضلی عضو شورا
10 محمود فرشچیان عضو شورا
11 نوشین بزازی عضو شورا
12 مژگان ممانی عضو شورا
13 مهردخت مزده عضو شورا
14 علی قلعه ایها عضو شورا
15 بابک آزادنیا دبیر شورا
16 پیمان عینی رئیس شورا