شورای تحصیلات تکمیلی ( علوم پایه ) دانشکده پزشکی

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای تحصیلات تکمیلی ( علوم ...

-ثبت نشده است!-

 نام عضوسمت در شورا
1 جانشین مدیر سامانه (خانم سمیرا کرمی) عضو شورا
2 قاسم سلگی عضو شورا
3 آرزو فرهادی عضو شورا
4 فرید عزیزی جلیلیان عضو شورا
5 ساناز میرابیان کارشناس شورا
6 جمشید کریمی مدیر آموزش دانشکده
7 راضیه امینی عضو شورا
8 بهروز داوری عضو شورا
9 ایرج امیری عضو شورا
10 مهدی بهزاد عضو شورا
11 حیدر طیبی نیا عضو شورا
12 فرید طالبی کارشناس آموزش وپایان نامه های ارشد و PHD
13 محمد زارعی عضو شورا
14 امیرحسین مقصود عضو شورا
15 محمد یوسف علیخانی عضو شورا
16 محمدرضا عربستانی دبیر شورا