شورای تحصیلات تکمیلی ( علوم پایه ) دانشکده پزشکی

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای تحصیلات تکمیلی ( علوم ...

 نام عضوسمت در شورا
1 جانشین مدیر سامانه (خانم کرمی) کارشناس شورا
2 هومن حسینی زاده کارشناس شورا
3 جمشید کریمی مدیر آموزش دانشکده
4 عبدالرحمن صریحی عضو شورا
5 مسعود سعیدی جم عضو شورا
6 منصور نظری عضو شورا
7 ایرج امیری عضو شورا
8 علیرضا زمانی عضو شورا
9 حیدر طیبی نیا عضو شورا
10 فرید طالبی کارشناس آموزش وپایان نامه های ارشد و PHD
11 محمد زارعی عضو شورا
12 امیرحسین مقصود عضو شورا
13 محمد یوسف علیخانی عضو شورا
14 قاسم سلگی دبیر شورا