شورای تحصیلات تکمیلی ( علوم پایه ) دانشکده پزشکی

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای تحصیلات تکمیلی ( علوم ...

 نام عضوسمت در شورا
1 علیرضا منصف اصفهانی عضو شورا
2 جانشین مدیر سامانه (خانم سمیرا کرمی) کارشناس شورا
3 هومن حسینی زاده کارشناس شورا
4 جمشید کریمی مدیر آموزش دانشکده
5 عبدالرحمن صریحی عضو شورا
6 مسعود سعیدی جم عضو شورا
7 منصور نظری عضو شورا
8 ایرج امیری عضو شورا
9 علیرضا زمانی عضو شورا
10 حیدر طیبی نیا عضو شورا
11 فرید طالبی کارشناس آموزش وپایان نامه های ارشد و PHD
12 محمد زارعی عضو شورا
13 امیرحسین مقصود عضو شورا
14 محمد یوسف علیخانی عضو شورا
15 قاسم سلگی دبیر شورا