شورای تحصیلات تکمیلی ( علوم پایه ) دانشکده پزشکی

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای تحصیلات تکمیلی ( علوم ...

 نام عضوسمت در شورا
1 فرید عزیزی جلیلیان عضو شورا
2 هومن حسینی زاده کارشناس شورا
3 جمشید کریمی مدیر آموزش دانشکده
4 راضیه امینی عضو شورا
5 بهروز داوری عضو شورا
6 ایرج امیری عضو شورا
7 مهدی اله قلی حاجی بهزاد عضو شورا
8 حیدر طیبی نیا عضو شورا
9 فرید طالبی کارشناس آموزش وپایان نامه های ارشد و PHD
10 محمد زارعی عضو شورا
11 امیرحسین مقصود عضو شورا
12 محمد یوسف علیخانی عضو شورا
13 قاسم سلگی دبیر شورا