شورای تحصیلات تکمیلی ( علوم پایه ) دانشکده پزشکی

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای تحصیلات تکمیلی ( علوم ...

-ثبت نشده است!-

 نام عضوسمت در شورا
1 آرزو فرهادی عضو شورا
2 فرید عزیزی جلیلیان عضو شورا
3 ساناز میرابیان کارشناس شورا
4 جمشید کریمی مدیر آموزش دانشکده
5 راضیه امینی عضو شورا
6 بهروز داوری عضو شورا
7 ایرج امیری عضو شورا
8 مهدی بهزاد عضو شورا
9 حیدر طیبی نیا عضو شورا
10 فرید طالبی کارشناس آموزش وپایان نامه های ارشد و PHD
11 محمد زارعی عضو شورا
12 امیرحسین مقصود عضو شورا
13 محمد یوسف علیخانی عضو شورا
14 قاسم سلگی دبیر شورا