کمیته پایان نامه های پزشکی عمومی

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/کمیته پایان نامه های پزشکی ...

 نام عضوسمت در شورا
1 جانشین مدیر سامانه (خانم سمیرا کرمی) کارشناس شورا
2 هومن حسینی زاده کارشناس شورا
3 فرید طالبی کارشناس شورا
4 محمدرضا سبحان عضو شورا
5 امیر درخشانفر عضو شورا
6 حسن کیهانشکوه عضو شورا
7 فرناز فریبا عضو شورا
8 مسعود غیاثیان(تسویه حساب) عضو شورا
9 مژگان ممانی معاونت آموزشی دانشکده پزشکی
10 مهدی علیزاده حسن کیاده عضو شورا
11 ویدا شیخ عضو شورا
12 مژگان صفری عضو شورا
13 حمیدرضا قاسمی بصیر عضو شورا
14 امیر کشاورزی عضو شورا
15 ایرج خدادادی کهلان عضو شورا
16 علی عبدلی عضو شورا
17 شهلا نصرالهی عضو شورا
18 شهریار امیرحسنی عضو شورا
19 محمد مهدی مجذوبی عضو شورا
20 محمد علی سیف ربیعی عضو شورا
21 عباس طاهر عضو شورا
22 جمشید کریمی مدیر آموزش دانشکده
23 سید امیر غیاثیان دبیر شورا