مرکز تحقیقات بروسلوز

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/مرکز تحقیقات بروسلوز

-ثبت نشده است!-

 نام عضوسمت در شورا
1 مریم آدابی عضو شورا
2 علی سعادتمند کارشناس
3 پیمان عینی عضو شورا
4 محمدرضا عربستانی عضو شورا
5 محمد یوسف علیخانی عضو شورا
6 عباس مقیم بیگی عضو نیمه وقت
7 حیدر طیبی نیا عضو نیمه وقت
8 فریبا کرامت رئیس شورا
9 مژگان ممانی عضوشورا
10 سیدحمید هاشمی عضو شورا