مرکز تحقیقات بروسلوز

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/مرکز تحقیقات بروسلوز

-ثبت نشده است!-

 نام عضوسمت در شورا
1 مایل بوسیلکوفسکی عضو مرکز
2 مریم آدابی عضو شورا
3 علی سعادتمند کارشناس
4 پیمان عینی عضو شورا
5 محمدرضا عربستانی عضو شورا
6 محمد یوسف علیخانی عضو شورا
7 عباس مقیم بیگی(تسویه حساب) عضو نیمه وقت
8 حیدر طیبی نیا عضو نیمه وقت
9 فریبا کرامت رئیس شورا
10 مژگان ممانی عضوشورا
11 سیدحمید هاشمی عضو شورا