مرکز تحقیقات بیماری های مزمن

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/مرکز تحقیقات بیماری های مزمن

-ثبت نشده است!-

 نام عضوسمت در شورا
1 رویا امینی عضو مرکز
2 عظیم عزیزی عضو مرکز
3 عفت صادقیان عضو مرکز
4 غلامحسین فلاحی نیا عضو مرکز
5 سید رضا برزو عضو مرکز
6 مرتضی شمسی زاده عضو مرکز
7 مسعود خداویسی ریاست مرکز
8 فرزانه کاظمی کارشناس شورا
9 ایرج صالحی عضو نیمه وقت
10 فاطمه چراغی عضو شورا
11 پریسا پارسا(تسویه حساب) عضو شورا