مرکز تحقیقات ارولوژی و نفرولوژی

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/مرکز تحقیقات ارولوژی و ...

 نام عضوسمت در شورا
2 رقیه نوروزی فرد(کارمند علوم پزشکی) کارشناس موقت مرکز تحقیقات
3 شهریار امیرحسنی عضو نیمه وقت
4 بابک برزوئی محقق غیر هیئت علمی
5 مه زاد روستایی حسین آبادی کارشناس شورا
6 نسرین شیخ عضو نیمه وقت
7 حیدر طیبی نیا عضو نیمه وقت
8 محمدعلی امیرزرگر رئیس شورا
9 محمود غلیاف عضو شورا