شورای گروه پرستاری داخلی جراحی

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای گروه پرستاری داخلی جراحی

مورد تایید گروه می باشد

 نام عضوسمت در شورا
1 محمدرضا شکوهی عضو شورا
2 هیوا اعظمی عضو شورا
3 عظیم عزیزی عضو شورا
4 آرزو کرمپوریان عضو شورا
5 مرتضی شمسی زاده عضو شورا
6 جانشین مدیر سامانه (خانم سمیرا کرمی) کارشناس شورا
7 مهناز خطیبان عضو شورا
8 غلامحسین فلاحی نیا عضو شورا
9 مهدی مولوی وردنجانی عضو شورا
10 خدایار عشوندی عضو شورا
11 زهرا خلیلی عضو شورا
12 سید رضا برزو مدیر گروه