شورای گروه پرستاری داخلی جراحی

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای گروه پرستاری داخلی جراحی

مورد تایید گروه می باشد

 نام عضوسمت در شورا
1 عظیم عزیزی عضو شورا
2 آرزو کرمپوریان عضو شورا
3 مرتضی شمسی زاده عضو شورا
4 جانشین مدیر سامانه (خانم سمیرا کرمی) کارشناس شورا
5 مهناز خطیبان عضو شورا
6 غلامحسین فلاحی نیا عضو شورا
7 خدایار عشوندی عضو شورا
8 زهرا خلیلی عضو شورا
9 سید رضا برزو مدیر گروه