شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده پرستاری ومامایی

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده ...

 نام عضوسمت در شورا
1 مسعود خداویسی عضو شورا
2 امیر صادقی عضو شورا
3 سیده زهرا معصومی قاضی نوری طباطبایی عضو شورا
4 مهناز خطیبان عضو شورا
5 فاطمه شبیری(بازنشسته) عضو شورا
6 فاطمه چراغی معاونت تحصیلات تکمیلی
7 غلامحسین فلاحی نیا سرپرست دانشکده پرستاری مامایی
8 رویا امینی عضو شورا
9 خدایار عشوندی معاون آموزشی دانشکده