شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده پرستاری ومامایی

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده ...

 نام عضوسمت در شورا
1 جانشین مدیر سامانه (خانم سمیرا کرمی) عضو شورا
2 آرزو فرهادی عضو گروه
3 ملیحه سراج مدیر آموزش تحصیلات تکمیلی
4 مسعود خداویسی عضو شورا
5 امیر صادقی عضو شورا
6 سیده زهرا معصومی قاضی نوری طباطبایی معاون آموزشی دانشکده
7 مهناز خطیبان عضو شورا
8 فاطمه چراغی معاونت تحصیلات تکمیلی
9 غلامحسین فلاحی نیا عضو شورا
10 رویا امینی عضو شورا
11 خدایار عشوندی ریاست دانشکده