شورای گروه فیزیک پزشکی

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای گروه فیزیک پزشکی

ایرادات برطرف شده ومورد تایید است

 نام عضوسمت در شورا
1 صفورا نیک زاد مدیر گروه