کمیته HSR معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/کمیته HSR معاونت توسعه مدیریت ...

 نام عضوسمت در شورا
1 بهروز رحیمی عضو کمیته HSRمعاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه
2 علی رستگار کینچاه عضو کمیته HSRمعاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه
3 عباس حلافی عضو کمیته HSRمعاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه
4 بهرام قیطرانی عضو کمیته HSRمعاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه
5 علیرضا طاهری عضو کمیته HSRمعاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه
6 امین بیگلرخانی عضو کمیته HSRمعاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه
7 فریبرز نیاستی عضو کمیته HSRمعاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه
8 شایسته تقوی سبزه واری دبیر کمیته HSR معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه