کمیته HSR معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/کمیته HSR معاونت توسعه مدیریت ...

 نام عضوسمت در شورا
1 تقی ربانی عضو کمیته
2 حسن آقایانی عضو کمیته
3 علیرضا طاهری عضو کمیته
4 علی رستگار کینچاه عضو کمیته
5 امین بیگلرخانی عضو کمیته
6 فریبرز نیاستی ریاست کمیته
7 جانشین مدیر سامانه (خانم سمیرا کرمی) کارشناس شورا
8 عباس حلافی عضو کمیته HSRمعاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه
9 شایسته تقوی سبزه واری دبیر کمیته HSR معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه