شورای گروه اطفال

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای گروه اطفال

 نام عضوسمت در شورا
2 افشین فیاضی عضو شورا
3 زهرا علیان عضو شورا
4 اسداله تناسان عضو شورا
5 محمدکاظم سبزه ای عضو شورا
6 حسین خوئینی پورفر عضو شورا
7 ساسان محرابی عضو شورا
8 حسین (عماد) ممتاز عضو شورا
9 حسین اصفهانی عضو شورا
10 بهناز بصیری عضو شورا
11 مژگان صفری عضو شورا
12 نصراله پزشکی قهفرخی عضو شورا
13 مریم شکوهی سلگی عضو شورا
14 فیروزه حسینی عضو شورا
15 حبیب ا... یدالهی فارسانی عضو شورا
16 ایرج صدیقی عضو شورا
17 حسن بزم آمون عضو شورا
18 زهرا رضوی عضو شورا
19 فاطمه اقبالیان مدیر گروه