شورای گروه بیهوشی

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای گروه بیهوشی

 نام عضوسمت در شورا
1 جانشین مدیر سامانه (خانم سمیرا کرمی) عضو شورا
2 سیداحمدرضا سلیم بهرامی عضو شورا
3 محمود رضائی عضو شورا
4 بهروز کارخانه ای عضو شورا
5 سیدمحمد ذوالحواریه مدیر گروه
6 احمد مرادی عضو گروه
7 ناهید منوچهریان عضو شورا
8 پوران حاجیان عضو شورا
9 مسعود تربیت عضو شورا
10 عباس طاهر عضو شورا
11 فرشید رحیمی بشر عضو شورا
12 مهشید نیکوسرشت عضو شورا
13 ابراهیم خوشرفتار عضو شورا
14 محمد حسین بخشایی شهربابکی عضو شورا
15 مریم داودی عضو شورا
16 افشین فرهانچی عضو شورا