شورای گروه جراحی

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای گروه جراحی

 نام عضوسمت در شورا
1 جانشین مدیر سامانه (خانم سمیرا کرمی) کارشناس شورا
2 محمد قمیسی عضو شورا
3 محمد رضا ترحمی عضو شورا
5 رامین ابراهیمیان جیکتاجی( تسویه حساب) عضو شورا
6 بهروز محمدی عضو شورا
7 مشهود آقاجانلو عضو شورا
8 غلامرضا صفرپور عضو شورا
9 حمیدرضا خورشیدی مدیر گروه
10 منوچهر قربانپور عضو شورا
11 محمد باقری عضو شورا
12 بابک منافی عضو شورا
13 بهروز نصر عضو شورا
14 امیر اسکندرلو عضو شورا
15 سعید محمودی عضو شورا
16 رضا صفی آریان عضو شورا
17 امیر درخشانفر عضو گروه