شورای گروه داخلی

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای گروه داخلی

 نام عضوسمت در شورا
1 علیرضا احمدی عضو گروه
2 علیرضا فضائلی عضو شورا
3 اولدوز آلوش عضو شورا
4 بهرام سیفی زارعی ( تسویه حساب) عضو شورا
5 فرشید دیوانی شیشوان( تسویه حساب) عضو شورا
6 سیدکاظم طاهری میرانی عضو شورا
7 حمید گوهری فر ( تسویه حساب) عضو شورا
8 خدیجه اسلامی (تسویه حساب) عضو شورا
9 شیوا برزوئی عضو شورا
10 علیرضا خلیلیان مدیر گروه
11 زهرا بصیری عضو شورا
12 زهره کهرام فر عضو شورا
13 محمد عباسی عضو شورا
14 فرحناز دادرس عضو گروه
15 امیر مجلسی(بازنشسته) عضو شورا
16 فرهاد خوشجو(تسویه حساب) عضو شورا
17 محمود غلیاف عضو شورا
18 ابراهیم نادی عضو گروه