شورای گروه داخلی

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای گروه داخلی

 نام عضوسمت در شورا
1 جانشین مدیر سامانه (خانم سمیرا کرمی) عضو گروه
2 علیرضا احمدی عضو گروه
3 علیرضا فضائلی عضو شورا
4 اولدوز آلوش عضو شورا
5 سیدکاظم طاهری میرانی عضو شورا
6 علیرضا خلیلیان مدیر گروه
7 زهرا بصیری عضو شورا
8 زهره کهرام فر عضو شورا
9 محمد عباسی(هیئت علمی) مدیر گروه
10 محمود غلیاف عضو شورا
11 ابراهیم نادی عضو گروه