کمیته پژوهش در آموزش مرکز مطالعات و توسعه ( EDC)

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/کمیته پژوهش در آموزش مرکز ...

 نام عضوسمت در شورا
1 امیر صادقی عضو شورا
2 سیده آزاده صفوی عضو شورا
3 سعید بشیریان عضو شورا
4 حسین محجوب عضو شورا
5 لیلا معصومی ریاست و دبیر شورا
6 پرویز ترک زبان عضو شورا
7 محمد فلاح عضو شورا
8 علیرضا سلطانیان عضو شورا
9 فرناز هاشمیان عضو شورا
10 سیمین کمالی کارشناس شورا
11 فاطمه شبیری(بازنشسته) عضو شورا