کمیته پژوهش در آموزش مرکز مطالعات و توسعه ( EDC)

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/کمیته پژوهش در آموزش مرکز ...

 نام عضوسمت در شورا
1 لیلا معصومی عضو شورا
2 امیر صادقی عضو شورا
3 سیده آزاده صفوی عضو شورا
4 سعید بشیریان عضو شورا
5 حسین محجوب عضو شورا
6 بهزاد ایمنی ریاست و دبیر شورا
7 پرویز ترک زبان عضو شورا
8 محمد فلاح عضو شورا
9 علیرضا سلطانیان عضو شورا
10 فرناز هاشمیان عضو شورا
11 سیمین کمالی کارشناس شورا
12 فاطمه شبیری(بازنشسته) عضو شورا