کمیته پژوهش در آموزش مرکز مطالعات و توسعه ( EDC)

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/کمیته پژوهش در آموزش مرکز ...

 نام عضوسمت در شورا
1 جانشین مدیر سامانه (خانم سمیرا کرمی) عضو شورا
2 بهزاد ایمنی دبیر شورا
3 امیر صادقی عضو شورا
4 سعید بشیریان عضو شورا
5 حسین محجوب عضو شورا
6 زهرا خاموردی سرپرست شورا
7 پرویز ترک زبان عضو شورا
8 محمد فلاح عضو شورا
9 علیرضا سلطانیان عضو شورا
10 فرناز هاشمیان عضو شورا
11 سیمین کمالی کارشناس شورا