کمیته HSR معاونت بهداشتی

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/کمیته HSR معاونت بهداشتی

 نام عضوسمت در شورا
2 علی عطایی دبیر کمیته
3 زهرا اسکندری (نماینده معاونت بهداشتی) عضو شورا
4 لیدا رفعتی عضو شورا
5 طاهره عزیزی مطلق عضو شورا
6 محمد میرزائی (اپیدمیولوژی) دبیر کمیته HSR و نماینده معاونت بهداشتی
7 شهلا نوری عضو شورا
8 راضیه السادات میرمعینی عضو شورا
9 آرزو کاوه ئی عضو شورا
10 منوچهر کرمی رئیس شورا