کمیته HSR معاونت بهداشتی

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/کمیته HSR معاونت بهداشتی

 نام عضوسمت در شورا
1 علی عطایی دبیر کمیته
2 زهرا اسکندری (نماینده معاونت بهداشتی) عضو شورا
3 لیدا رفعتی عضو شورا
4 طاهره عزیزی مطلق عضو شورا
5 محمد میرزائی دبیر کمیته HSR و نماینده معاونت بهداشتی
6 شهلا نوری عضو شورا
7 راضیه السادات میرمعینی عضو شورا
8 آرزو کاوه ئی عضو شورا
9 منوچهر کرمی رئیس شورا