کمیته HSR معاونت درمان

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/کمیته HSR معاونت درمان

شماره طرح وتاریخ طرح وچکیده انگلیسی اصلاح شود

 نام عضوسمت در شورا
1 زهرا بهارلوئی عضو شورا
2 فاطمه گرجی خواه عضو شورا
3 سیما توکلی عضو شورا
4 مسعود اثنی عشری عضو شورا
5 ساجد عربیان عضو شورا
6 علی اکبر شاهمرادی عضو شورا
7 فروزان احمدی عضو شورا
8 معصومه محققی عضو شورا
9 داود بختیاری(پرستاری) عضو شورا
10 احسان عصاری عضو شورا
11 جواد کشوری کامران عضو شورا
12 محمدرضا شکوهی عضو شورا
13 مهدی رضائی عضو شورا
14 اکبر غیاث عضو شورا
15 فریبرز زارعی عضو شورا
16 محسن ریحانی عضو شورا
17 علی گودرزی عضو شورا
18 حسن بهرامی عضو شورا
19 نگار عقیقی عضو شورا
20 جانشین مدیر سامانه (خانم سمیرا کرمی) کارشناس شورا
21 ابراهیم دانشیار عضو کمیته
22 نفیسه فتوت عضو کمیته
23 اعظم علی شیرزاد عضو کمیته
24 سامره قلیچ خانی کارشناس مسئول شورا
25 ابراهیم جلیلی ریاست کمیته