کمیته HSR معاونت درمان

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/کمیته HSR معاونت درمان

 نام عضوسمت در شورا
1 جانشین مدیر سامانه (خانم سمیرا کرمی) کارشناس شورا
2 شیرین رضایی عضو کمیته
3 فریده کاظمی عضو کمیته
4 زهره موسی رضائی عضو کمیته
5 اکبر غیاث عضو کمیته
6 ابراهیم دانشیار عضو کمیته
7 نفیسه فتوت عضو کمیته
8 اعظم علی شیرزاد عضو کمیته
9 نگار عقیقی کارشناس مسئول شورا
10 ابراهیم جلیلی عضو کمیته
11 حسن داوری رئیس کمیته HSRمعاونت درمان
12 الهه سوری عضو کمیته HSR