شورای پژوهشی دانشکده پزشکی

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشی دانشکده پزشکی

 نام عضوسمت در شورا
1 جانشین مدیر سامانه (خانم سمیرا کرمی) کارشناس شورا
2 رقیه عباسعلی پورکبیره عضو شورا
3 زهرا رضوی عضو شورا
4 سمیرامیس پور متعبد عضو شورا
5 رضوان نجفی عضو شورا
6 سیدکاظم طاهری میرانی عضو شورا
7 مشهود آقاجانلو عضو شورا
8 احمد تحملی رودسری عضو شورا
9 مجتبی خزایی(تسویه حساب) عضو شورا
10 محمدرضا عربستانی عضو شورا
11 قاسم سلگی سرپرست معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی
12 حمیدرضا خورشیدی عضو شورا
13 محمد حقیقی عضو شورا
14 سیامک شهیدی عضو شورا
15 مژگان ممانی عضو شورا
16 فرناز هاشمیان عضو شورا
17 عبدالرحمن صریحی عضو شورا
18 محمدعلی امیرزرگر عضو شورا
19 فهیمه مقصودی عضو و کارشناس مسئول پژوهشی