واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان قلب و عروق فرشچیان

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/واحد توسعه تحقیقات بالینی ...

-ثبت نشده است!-

 نام عضوسمت در شورا
1 سارا زبرجدی کارشناس شورا
3 مهدی اسماعیلی عضو شورا
4 سعید بشیریان عضو شورا
5 محمد باقری عضو شورا
6 بابک غفوریان عضو شورا
7 محسن قراخانی(بازنشسته) عضو شورا
8 بابک منافی عضو شورا
9 فرناز فریبا عضو شورا
10 حسین محجوب عضو شورا
11 مهدی مرادی عضو شورا
12 شهرام همایونفر عضو شورا
13 آزاده مزینی منفرد سرپرست واحد