واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان قلب و عروق فرشچیان

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/واحد توسعه تحقیقات بالینی ...

-ثبت نشده است!-

 نام عضوسمت در شورا
1 سارا زبرجدی کارشناس شورا
2 سید امیر حسین امام نماینده معاونت تحقیقات و فناوری
3 مهدی اسماعیلی عضو شورا
4 سعید بشیریان عضو شورا
5 محمد باقری(تسویه حساب) عضو شورا
6 بابک فغفوریان عضو شورا
7 محسن قراخانی(تسویه حساب) عضو شورا
8 بابک منافی عضو شورا
9 فرناز فریبا عضو شورا
10 حسین محجوب عضو شورا
11 مهدی مرادی عضو شورا
12 شهرام همایونفر عضو شورا
13 آزاده مزینی منفرد سرپرست واحد