واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان قلب و عروق فرشچیان

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/واحد توسعه تحقیقات بالینی ...

-ثبت نشده است!-

 نام عضوسمت در شورا
1 فریبا عباسی عضو شورا
2 مهری مشکیان عضو شورا
3 لیلا ذبیحیان عضو شورا
4 زهرا صنائی عضو شورا
5 محمدعلی سیف ربیعی عضو شورا
6 مسعود تربیت عضو شورا
7 محمد حسین بخشایی شهربابکی عضو شورا
8 بهشاد نقش تبریزی عضو شورا
9 امیرحسین یزدی عضو شورا
10 سارا زبرجدی کارشناس شورا
11 عفت السادات میرمعینی نماینده معاونت تحقیقات و فناوری
12 محمد باقری عضو شورا
13 بابک منافی عضو شورا
14 فرناز فریبا عضو شورا
15 حسین محجوب عضو شورا
16 آزاده مزینی منفرد سرپرست واحد