شورای پژوهشکده علوم و فناوری بهداشت

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشکده علوم و فناوری ...

 نام عضوسمت در شورا
1 جانشین مدیر سامانه (خانم سمیرا کرمی) کارشناس شورا
2 رزیتا عیوضی کارشناس شورا
3 بابک معینی رئیس مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر برسلامت
4 عباس مقیم بیگی(تسویه حساب) رئیس مرکز تحقیقات مدل سازی بیماری های غیر واگیر
5 رستم گلمحمدی رئیس مرکز تحقیقات علوم بهداشتی
6 حسین محجوب رئیس پژوهشکده علوم فناوری بهداشت