شورای پژوهشکده علوم و فناوری بهداشت

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشکده علوم و فناوری ...

 نام عضوسمت در شورا
1 علیرضا سلطانیان عضو شورا
2 فرشید قربانی شهنا عضو شورا
3 جانشین مدیر سامانه (خانم سمیرا کرمی) کارشناس شورا
4 رزیتا عیوضی کارشناس شورا
5 بابک معینی رئیس مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر برسلامت
6 قدرت اله روشنایی رئیس مرکز تحقیقات مدل سازی بیماری های غیر واگیر
7 رستم گلمحمدی رئیس مرکز تحقیقات علوم بهداشتی
8 حسین محجوب رئیس پژوهشکده علوم فناوری بهداشت