مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی ...

-ثبت نشده است!-

 نام عضوسمت در شورا
1 جانشین مدیر سامانه (خانم سمیرا کرمی) عضو شورا
2 مجید براتی عضو شورا
3 لیلا ذوالفقاری صادق کارشناس شورا
4 منوچهر کرمی عضو شورا
5 اکرم کریمی شاهنجرینی عضو شورا
6 سعید بشیریان عضو شورا
7 قربان عسگری عضو شورا
8 عبدالمطلب صید محمدی عضو شورا
9 بابک معینی رئیس شورا