شیوه نامه ((دوره مشاهده گری )) اعضای هیات علمی وزارت علوم و بهداشت ، تهیه و تدوین شد

پنجشنبه / 02 اردیبهشت 1400

در راستای توسعه همکاری وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی شیوه نامه ((دوره مشاهده گری )) اعضای هیات علمی دو وزارت مذکور ، تهیه و تدوین شد

بایگانی خبرها