گروه‌های آموزشی

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی

فعالیت‌های پژوهشی دانشگاه همدان را اعضای هیئت علمی انجام می‌دهند، که در گروه‌های آموزشی، در دانشکده‌ها، مشغول به کار هستند. کارنامه پژوهشی یک گروه آموزشی یا یک دانشکده همان مجموع کارنامه‌های اعضای هیئت علمی آن گروه یا داشکده است.

در زیر، فهرست گروه‌های آموزشی به تفکیک دانشکده، آورده شده‌است:


دانشکده پیراپزشکی نهاوند

هسته پژوهشی علوم پیراپزشکی